Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machinery /mə'∫i:nəri/  

 • Danh từ
  cơ cấu máy, máy
  the machinery of a clock
  máy đồng hồ
  máy móc
  much new machinery has been installed
  nhiều máy móc mới đã được lắp đặt
  guồng máy, bộ máy
  the machinery of government
  bộ máy nhà nước