Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unchanged /'ʌn'tʃeindʤd/  

  • Tính từ
    không thay đổi, như cũ, y nguyên