Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unchangeable /ʌn'tʃeindʤəbl/  

  • Tính từ
    không thay đổi

    * Các từ tương tự:
    unchangeableness