Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unchangeableness /ʌn'tʃeindʤəblnis/  

  • Danh từ
    tính chất không thay đổi