Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mặc đồng phục
  uniformed staff
  nhân viên mặc đồng phục (như ở khách sạn…)
  the uniformed branch of the police
  ngành cảnh sát mặc đồng phục (khác với cảnh sát chìm không mặc đồng phục)