Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unalterable /ʌn'ɔ:ltərəbl/  

  • Tính từ
    không thể thay đổi được, không thể sửa đổi được

    * Các từ tương tự:
    unalterableness