Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unalterableness /ʌn'ɔ:ltərəblnis/  

  • Danh từ
    tính không thể thay đổi được, tính không thể sửa đổi được