Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steadfast /'stedfɑ:st/  /'stedfæst/

 • Tính từ
  (steadfast in something to somebody, something)
  kiên định, không dao động
  steadfast in adversity
  kiên định trong nghịch cảnh
  a steadfast gaze
  cái nhìn chằm chằm
  a steadfast refusal
  sự từ chối khăng khăng

  * Các từ tương tự:
  steadfastly, steadfastness