Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enduring /in'djʊəriη/  

 • Tính từ
  lâu dài
  an enduring peace
  nền hòa bình lâu dài

  * Các từ tương tự:
  enduringly, enduringness