Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trung thành
  trung thành với nguyên tắc của mình
  người ủng hộ trung thành Công đảng

  * Các từ tương tự:
  loyalims, loyalism, loyalist, loyally, loyalty