Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ to)
  hết lòng, tận tâm, tận tụy
  she is devoted to her children
  bà ta hết lòng với các con
  a devoted friend
  một người bạn tận tâm

  * Các từ tương tự:
  devotedly