Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hăng hái, nhiệt tình
    một người ủng hộ nhiệt tình cho đội bóng đá địa phương

    * Các từ tương tự:
    ardently