Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impassioned /im'pæ∫nd/  

 • Tính từ
  say sưa; tha thiết
  an impassioned plea for mercy
  lời tha thiết xin được dung thứ

  * Các từ tương tự:
  impassionedness