Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] hăng hái, [một cách] nhiệt tình