Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enthusiastic /in,θju:zi'æstik/  /in,θu:zi'æstik/

 • Tính từ
  (+ about, over)
  đầy nhiệt tình
  he doesn't know much about the subjectbut he's very enthusiastic
  anh ta không biết nhiều về vấn đề, nhưng rất nhiệt tình

  * Các từ tương tự:
  enthusiastically