Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nồng nhiệt, hồ hởi
  give one's hearty approval
  hồ hởi chấp thuận
  ồn ào vui vẻ
  thịnh soạn (bữa ăn)
  khỏe mạnh, tráng kiện (người già)
  hale and hearty
  xem hale
  Danh từ
  người nhiệt tình
  my hearties
  (cổ, khẩu ngữ)
  các bạn ơi (dùng để xưng hô, nhất là trong các thủy thủ)
  hò dô ta, nào các bạn ơi!