Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convivial /kən'viviəl/  

 • Tính từ
  thân tình; vui vẻ
  convivial companions
  những người bạn thân tình vui vẻ
  a convivial atmosphere
  không khí thân tình vui vẻ

  * Các từ tương tự:
  conviviality, convivially