Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chân thành
    heartfelt gratitude
    lòng biết ơn chân thành