Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wholehearted /,wəʊl'hɑ:tid/  

 • Tính từ
  toàn tâm toàn ý, hết lòng
  give wholehearted support
  hết lòng ủng hộ

  * Các từ tương tự:
  wholeheartedly, wholeheartedness