Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  eager for something (to do something)
  ham, háo hức, hăm hở, hau háu, thiết tha
  eager for learning
  ham học
  eager hopes
  những hy vọng thiết tha
  eager to please
  thiết tha muốn làm vui lòng
  an eager beaver
  (đôi khi xấu) người cần cù nhiệt tình

  * Các từ tương tự:
  eager beaver, eagerly, eagerness