Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự háo hức, sự hăm hở, sự thiết tha