Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

animation /,æni'mei∫n/  

  • Danh từ
    sự nhiệt tình, sự hăng hái
    sự sản xuất phim hoạt hình