Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiritedness /'spiritidnis/  

  • Danh từ
    tính sinh động, tính linh hoạt; tính hăng say; tính mạnh mẽ; tính dũng cảm