Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    lòng nhiệt tình mạnh mẽ
    hát những bài đồng ca với lòng nhiệt tình mạnh mẽ