Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thích thú, sự thú vị; vẻ hấp dẫn
  he savoured the joke with relish
  anh ta chiêm nghiệm câu nói đùa một cách thích thú
  routine office jobs have no relish at all for me
  công việc làm hằng ngày ở cơ quan chẳng có thú vị nào đối với tôi cả
  món ăn tăng vị (như nước xốt, dưa góp…)
  Động từ
  thích thú; thưởng thức
  I don't relish having to get up so early
  tôi không thích thú phải dậy sớm như thế
  relish a meal
  thưởng thức một bữa ăn

  * Các từ tương tự:
  relishable