Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khao khát, sự nôn nóng