Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

satisfaction /sætis'fæk∫n/  

 • Danh từ
  sự vừa ý, sự thỏa mãn
  get satisfaction from one's work
  thỏa mãn với công việc của mình
  the satisfaction of one's hunger
  sự thỏa mãn cơn đói
  những thỏa mãn khi làm công việc mà mình yêu thích
  sự đáp trả lại thích đáng điều mình kêu ca
  when I didn't get any satisfaction from the local branch I wrote to the head office
  khi dân địa phương đáp trả lại không thích đáng với điều tôi kêu ca tôi đã viết thư lên cấp trên
  sự rửa nhục bằng cuộc đấu kiếm (đấu súng) tay đôi (theo kiểu thời xưa)
  you have insulted my wifeI demand satisfaction!
  anh đã lăng nhục vợ tôi, tôi yêu cầu anh đấu kiếm (đấu súng) tay đôi với tôi để tôi được rửa nhục