Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hạnh phúc, sự sung sướng
    sự may mắn
    câu nói khéo chọn; từ dùng thích hợp