Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contentment /kən'tentmənt/  

  • Danh từ
    sự bằng lòng, sự thỏa mãn
    with a smile of contentment
    với nụ cười thỏa mãn