Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cao hứng; nhiệt tình
  be in verve
  đang cao hứng
  poetical verve
  thi hứng