Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    phong độ lịch sự tự tin
    she dresses with great panache
    chị ta ăn bận với phong độ lịch sự tự tin