Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hoạt bát; sự năng nổ
    bạn chơi cần năng nổ hơn nữa

    * Các từ tương tự:
    zingiberaceous