Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zingiberaceous /zindʤibə'reiʃəs/  

  • Tính từ
    (thực vật học) (thuộc) họ gừng