Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sôi nổi

    * Các từ tương tự:
    brioche, briony