Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tiếng Pháp)
    tính dí dỏm

    * Các từ tương tự:
    esprit de corps, esprit fort