Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

esprit de corps /e'spri:də'kə:[r]/  

  • tinh thần đồng đội