Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

esprit fort /'espri:fɔ:r/  

  • Danh từ
    người có bản lĩnh