Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sức sống
    the ballet sparkled with vitality
    điệu vũ balê ngời sức sống
    phong trào đó tỏ ra có sức sống đáng kinh ngạc