Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cường độ
    độ mãnh liệt (của xúc cảm)
    tôi không nhận thức được độ mãnh liệt xúc cảm của nhân dân về vấn đề này