Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chân thật, tính thành thật
    tính chân thành, sự chân tình
    in all sincerity
    với tất cả chân tình