Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seriousness /'siəriəsnis/  

 • Danh từ
  sự đứng đắn; sự nghiêm trang; sự nghiêm nghị
  the seriousness of his expression
  vẻ nghiêm trang trên nét mặt ông ta
  sự nghiêm túc
  sự trầm trọng, sự nghiêm trọng
  the seriousness of the crisis
  sự nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng
  in all seriousness
  (khẩu ngữ)
  [một cách] rất nghiêm túc; không đùa đâu
  you can't in all seriousness go out in a hat like that!
  không đùa đâu, anh không thể ra ngoài với cái mũ như thế kia được đâu!