Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frankness /'fræηknis/  

  • Danh từ
    sự thẳng thắn