Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ candor)
    sự ngay thẳng, sự thành thật