Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unequivocalness /'ʌni'kwivəklnis/  

  • Danh từ
    tính không thể giải thích hai cách, tính không thể lập lờ nước đôi, tính rõ rệt