Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outspokenness /,aʊt'spəʊkənnis/  

  • Danh từ
    tính nói thẳng; tính chất thẳng thắn