Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

straightforwardness /streit'fɔ:wədnis/  

  • Danh từ
    sự thẳng thắn, sự chân thật
    sự dễ hiểu, sự dễ làm, sự không rắc rối khó khăn gì