Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sự công bằng, sự không thiên vị; tính lương thiện, tính thẳng thắn, tính ngay thẳng, tính không gian lận
  tính chất khá, tính chất khá tốt
  vẻ đẹp
  màu vàng hoe (tóc)
  nước da trắng