Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

openness /'əʊpnis/  

  • Danh từ
    tính trung thực, tính thật tình