Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

truthfulness /'tru:θfəlnis/  

  • Danh từ
    sự chân thật
    tính chất đúng sự thật