Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concentration /,kɒnsn'trei∫n/  

 • Danh từ
  sự tập trung
  power of concentration
  năng lực tập trung tư tưởng
  nhóm tập trung, khu tập trung
  khu tập trung các nhà xưởng công nghiệp

  * Các từ tương tự:
  concentration camp, concentration gradient, Concentration ratio, Concentration, coefficient of